świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie zawierania umów o imprezy turystyczne przez MUFC Wyjazdy Wojciech Wojciechowski

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fami Pro Sp. z o.o., polegającej na zawieraniu umów o imprezy turystyczne za pośrednictwem portalu: https://www.mufcwyjazdy.pl. Fami Pro z o.o. prowadzi działalność organizatora turystyki w oparciu o wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego nr ewidencyjny: 1738 
 2. Fami Pro Sp. z o.o. prowadzi działalność pod stacjonarnym adresem: ul. Dębowa 57, 40-107 Katowice, posiada NIP o nr 6343030676 , Regon 526794636 KRS 0001066074 kapitał zakładowy 5000 zł , Wpisana do KRajowego Rejestru Sądowego, prowadzona przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
 3. Przez użyte w Regulaminie poniższe określenia należy rozumieć:
  • 1) Klient - osoba korzystająca z niniejszej strony internetowej,
  • 2) umowa - umowa o zawierana między Fami Pro Sp. z o.o. a Klientem,
  • 3) Ustawa - ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
  • 4) Portal - strona internetowa Fami Pro Sp. z o.o. dostępna pod adresem: http://www.mufcwyjazdy.pl
  • 5) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej;
  • 6) Koszyk - usługa udostępniana przez MUFC Wyjazdy, w ramach której widoczne są imprezy turystyczne dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia.

II. Kontakt z Fami Pro Sp. z o.o.

Bezpośredni kontakt Podróżnego z Fami Pro Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z jej działalnością jest możliwy:

 • drogą telefoniczną pod nr : 728508043
 • przez adres poczty elektronicznej: mufc.wyjazdy@gmail.com

III. Zasady zawierania umów

 1. Zawarte na Portalu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Zawarcie umowy z Fami Pro Sp. z o.o. jest możliwe dla Klienta spełniającego następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Fami Pro Sp. z o.o.:
  • szerokopasmowe łącze internetowe;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron www;
  • aktywne konto e-mail.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka imprezę turystyczną, którą zamierza kupić. Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Imprezy turystyczne mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z koszyka.
 4. Po ostatecznym wyborze produktów do Koszyka, Klient zostaje przekierowany („przejdź do płatności”) do formularza „Zamówienia” celem podania niezbędnych danych do zawarcia i realizacji umowy oraz wyboru sposobu płatności. Złożenie zamówienia zostaje ostatecznie dokonane przez wybór przycisku: „Kupuję i płacę”, co rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem, jak również pozostałymi informacjami o których mowa jest w Zamówienie, do których przekazania MUFC zobowiązany jest na podstawie Ustawy.
 6. Po złożeni Zamówienia Klient otrzymuje na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia wiadomość zatytułowany: „Potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej”.
 7. Składanie Fami Pro Sp. z o.o. ofert zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 8. Fami Pro Sp. z o.o. przesyła Klientowi drogą elektroniczną w szczególności wszystkie wymagane przez Ustawę informacje.

IV. Zasady płatności

Klient dokonuje zapłaty ceny przez:

 • Przelew bankowy
 • Za pobraniem
 • BLIK
 • Twisto Pay

V. Wyłączenie zastosowania prawa odstąpienia od umowy

Fami Pro Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na rodzaj zawieranych umów, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje wskazane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z usług portalu należy składać poprzez przesłanie wiadomości Fami Pro Sp. z o.o. e-mail: mufc.wyjazdy@gmail.com lub na wskazany wyżej adres stacjonarny. Fami Pro Sp. z o.o., z zastrzeżeniem ust. 2, udziela odpowiedzi na reklamacje Klientów w terminie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź udzielana jest pisemnie lub na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku reklamacji składanych na podstawie Ustawy, zastosowanie znajdują zasady określone w Ustawie oraz warunkach uczestnictwa w imprezach turystycznych Fami Pro Sp. z o.o..
 3. W zakresie w jakim spór wynikający z niniejszej umowy może mieć charakter konsumencki, Fami Pro Sp. z o.o.  informuje, że o ile nie ma to charakteru obowiązkowego w świetle obowiązującego prawa, spory wynikające z niniejszej umowy nie mogą być rozpatrywane w oparciu o metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.(Dz.Urz UE L 165 z 18.06.2013, str. 1).

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i osób w imieniu których zawiera on umowy jest Fami Pro Sp. z o.o.. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klienta: imię i nazwisko. data urodzenia, adres zamieszkania, numer dokumentów podróżnych, data ważności dokumentów, numer telefonu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych ww. osób odbywa się w celu realizacji umowy, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w innych celach zgodnie z wyrażoną zgodą, jeśli zgoda taka została wyrażona i stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych ww. osób będzie trwało nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji określonych celów. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe ww. osób mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, prawnie uzasadnionych interesów administratora lub w celu realizacji umowy podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie Administratora, którym zleca on czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług księgowych, IT oraz firmom ubezpieczeniowym.
 5. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowej realizacji usługi.
 6. Ww. osobom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ww. osoby mają prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Jeżeli posiadane dane przetwarzane są na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, dochodzenia roszczeń), mimo wycofania zgody mogą być dalej przetwarzane na innej podstawie prawnej.

VIII. Obsługa plików Cookies

Klient wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Zakazuje się dostarczania przez Klienta w związku z korzystaniem z Portalu treści o charakterze bezprawnym.
 2. W związku z korzystaniem z usług portalu nie istnieją żadne szczególne zagrożenia. Fami Pro Sp. z o.o. zwraca jednak uwagę, że korzystanie z Portalu w związku ze świadczonymi przez Fami Pro Sp. z o.o. usługami może wiązać się z ogólnym zagrożeniem po stronie Klienta jako użytkownika Internetu.
 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.
 • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło